Overdraft

Overdrafti është një kredi afatshkurtër e dizenjuar për t’i shërbyer nevojave afatshkurtra të kompanisë.

Klientët e synuar: Grupi i përfshirë në këtë segment janë klientë ekzitues të kredisë, të cilët nuk kanë asnjë vonesë mbi 30 ditë, klientët e rinj të kreditit me minimumin 2 vjet klient ekzistues operacional në BKT ose klient potencial me pozicionim të mirë financiar.

Kushte të Përgjithshme:

  • Afati i maturimit – Maksimumi 12 muaj (E rinovueshme nga autoritet aprovuese të bankës)
  • Shuma Maksimale – Max 40% i kreditimeve vjetore dhe max 30% i xhiros vjetore. Në rastet kur klienti ka vetëm Overdraft në BKT, limiti maksimal mund të shkoje deri në 40% të xhiros vjetore.
  • Mënyra e pagesës – Këstet mujore të interesit dhe në maturim paguhet principali.
  • Garancia e përdorur është hipoteka e pasurive të patundshme.