Paradhënie Bankare

Përshkrimi i produktit

Keni nevojë për një shumë të hollash menjëherë? Ky nuk është më problem për ju. Nëse tërhiqni pagën pranë BKT, përfitoni deri në shumën e 3 pagave neto paradhënie bankare në llogarinë tuaj.

Afatet dhe Kushtet e Paradhënies Bankare

Afatet dhe Kushtet e kredise  
 

Monedha

Lekë, Euro, USD

Shuma maksimale e limitit

 

3 fishi i pages neto ose deri në
500,000 Lekë
5,000 Euro
dhe 5,000 USD

 

Afati i kredisë

Përsa kohë tërhiqni pagën në BKT.

Norma e interesit fillon nga

Lekë:Bono Thesari 1 vjecar + 9% – për sektorin publik
Bono Thesari 1 vjecar + 11% – për sektorin privat
Euro : Euribor 1 vjeçar + 10%
USD : Libor 1 vjeçar + 13%

Kolateral

Nuk kërkohet

  Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor 

Ju lutem shkarkoni  dokumentacionin përkatës për paradhënien bankare
Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

APLIKO TANI