Depozita Step Up | Banka Kombetare Tregtare

Depozita Step Up

Depozitë me interes progresiv çdo 6-mujor

Dëshironi të investoni në depozita, por të keni edhe fleksibilitet në tërheqje pa humbur interesat e përfituara?
Atëherë zgjidhja më e mirë është Depozita Step Up me interesa në rritje pas çdo 6-mujori dhe mundësi tërheqjeje të interesave të përfituar.

Ju mund të zgjidhni të hapni produktin më të ri në BKT, Depozitën STEP UP, vetëm në monedhën Lekë

  • Depozita Step Up ofrohet për një afat 2 vjeçar.
  • Normat e interesit që do të përfitoni në depozitën tuaj janë përcaktuar që në momentin e investimit dhe përfitimi juaj nuk do të preket nga ndryshimet e normave të interesit në treg. 
  • Interesi përfitohet çdo fund 6-mujori dhe nuk ka detyrim kthimi edhe nëse depozita tërhiqet përpara afatit 2 vjeçar.

Depozita Step Up nuk rinovohet automatikisht. Nëse ju dëshironi ta rinovoni investimin tuaj atëherë duhet të kryeni një kontratë të re me normat e interesit në fuqi në momentin e investimit.

Bazuar në ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozita në BKT sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave - www.asd.gov.al