Bankopedia

Bankopedia

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

YouTube

Një platformë interneti e përdorur gjerësisht në mediat sociale, e fokusuar në video.

Vlera e një aktiv

Është e barabartë me vlerën e tij kontabël në bilanc, dhe kompanitë e llogarisin atë neto duke zbritur zhvlerësimin e akumuluar

Vlera

Shuma e parave që mund të merret kundrejt diçkaje

Video Marketing

Çdo marketing që bën kjo përfshin video, duke përfshirë reklama video, video live, 360 video dhe uebfaqe të markës.

Twitter

Një nga platformat kryesore të mediave sociale, e karakterizuar nga përmbajtje me karaktere të shkurtra (140 karaktere).

Tregti

Procesi i blerjes dhe shitjes së mallrave dhe shërbimeve, me kompensimin financiar të paguar nga një blerës tek një shitës ose shkëmbimi i mallrave ose shërbimeve ndërmjet palëve

Transfertë Bankare

Procesi i dërgimit të parave nga një llogari bankare në një tjetër, zakonisht në mënyrë elektronike

Transaksion

Një ngjarje që ndodh kur dikush blen ose shet diçka, ose veprimi i këmbimit të parave

Taksa

Cdo pagesë e detyrueshme me ligj, që bëjnë në favor të buxhetit të shtetit, personat fizik e juridik të një vendi, në bazë të të ardhurave ose të pasurisë që ata kanë ose si pasojë e konsumit të mallrave e të shërbimeve që përfitojnë

Sugjerim

Çdo propozim, prezantim ideje apo mendimi, i cili mund të ndikojë në përmirësimin e produkteve apo shërbimeve të ofruara, duke i bërë më të përshtatshme me kërkesat apo nevojat aktuale.

Sistemi i Menaxhimit të Radhës

Një sistem i cili përdoret për të kontrolluar radhën e pritjes nëpër degët e bankës.

Sistemi Bankar

Tërësia e të gjitha bankave të një vendi përfshirë edhe bankën qendrore

Sigurues

Është një shoqëri e liçensuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes në fushën e sigurimeve, e cila merr përsipër të dëmshpërblejë dëmet nga një rrezik sipas kontratës/policës së sigurimit.

Sigurimi

Sigurimi është një sistem i transferimit të riskut dhe kombinimit të tij ku njëra palë, i siguruari, merr premtimin nga pala tjetër, siguruesi, për t’u dëmshpërblyer në rast humbjeje dhe siguruesi pranon të marrë përsipër riskun në këmbim të primit të sigurimit, e rregulluar kjo me kontratën (policën) e sigurimit.

Shuma e Sigurimit

Është vlera, për të cilën është rënë dakord midis palëve në kontratën e sigurimit apo është përcaktuar në aktet ligjore apo nënligjore në fuqi dhe që përfaqëson kufirin maksimal të përgjegjësisë së siguruesit kundrejt të siguruarit apo përfituesit

Shpërndarja e përmbajtjes

Taktikat, strategji që bizneset përdorin për të përhapur përmbajtjen / kontentin e tyre në internet.

Rrezik Sigurimi

Është mundësia objektive e ekzistencës së humbjes pasurore dhe/ose jopasurore, e cila ndodh në rrethana të pasigurta, të panjohura dhe të pavarura nga vullneti i personit të siguruar.

Recesion Ekonomik

Rënie te ndjeshme në aktivitetin ekonomik që vazhdon për më shumë se disa muaj

Promovimi i përmbajtjes

Taktikat e përdorura për të promovuar përmbajtjen e krijuar të marketingut.

Promovimi

Mënyra se si reklamohet një produkt/ shërbim.

Produkt/ shërbim bankar

Produket e prekshme si kartat apo të paprekshme si depozitat dhe çdo shërbime i lidhur me lëvizjet e parave të ofruara nga Banka për klientët e saj për lehtësimin e menaxhimit të të ardhurave të tyre.

Principali i një kredie

Shuma fillestare e parave që banka i lëshon klientit të cilit i është aprovuar kredia

Prim i Sigurimit

Shuma që paguhet nga i siguruari, për të mundësuar mbulimin me sigurim nga ana e siguruesit, çmimi i sigurimit që paguan klienti.

Portofol

Një listë e aseteve financiare të prekshme ose të pa prekshme e mbajtur nga një person apo institucion

Polica e Sigurimit të Pronës

Policë që mbulon humbjen, dëmtimin apo shkatërrimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar apo aksidentale si pasojë e rreziqeve të ndryshme përcaktuar në policë.

Polica e Sigurimit të Jetës

Policë që mbulon rrezikun e vdekjes së të siguruarit për shkaqe natyrore ose aksidentale.

Polica e Sigurimit për Efekt Kredie

Policë që ofrohet për personat që marrin kredi në bankë dhe i mbron ato nga rrreziku i mos shlyrjes së hua-së si pasojë e ndodhjes së një ngjarje sigurimi, si kusht i kontratës se kredisë, ku përfitues është Banka.

Polica e Sigurimit Kasko

Policë që mbulon automjetet e targuara nga dëme që mund ti ndodhin vetë automjetit si pasojë e rreziqeve të ndryshme përcaktuar në policë.

Polica e Sigurimit

Është një kontratë ndërmjet siguruesit dhe të siguruarit, për mbulimin e risqeve të të siguruarit sipas kushteve të përcaktuara në kontratë. Polica përpilohet nga siguruesi.

Pjesë e Zbritshme në Sigurime

Shuma ose përqindja ndaj dëmit apo shumës së siguruar, e përcaktuar në policën e sigurimit, e cila mbulohet nga vetë i siguruari. Në të gjitha rastet kjo vlerë i zbritet vlerës së dëmit në momentin e përllogarites së vlerës së dëmshpërblimit.

Pika Kritike

Pika ku nuk keni asnjë fitim ose humbje nga aktiviteti i biznesit tuaj

Përmbajtja e marketingut

Një formë e marketingut online bazuar në praktikën e krijimit të një përmbajtjes të vlefshme dhe të përshtatshme që ndihmon bizneset të krijojnë dhe ruajn marrëdhënien me klientët dhe njerëzit në audiencën e synuar.

Përjashtime në Sigurim

Në të gjitha policat e sigurimit ka disa nene ku përcaktohen fushat e rrezikut, për të cilat siguruesi nuk mbulon humbjet ose dëmet e ndodhura.

Përfituesi i Sigurimit

Personi i përcaktuar në policën e sigurimit si përfitues i shumës së sigurimit.

Pasqyra e Llogarisë

Është historiku i veprimeve të kryera në llogari për periudhën mbi të cilën kërkohet informacioni

Paraja

Koncepti thelbësorë është përdorimi si instrument pagese dhe këmbimi, pranuar si e tillë nga publiku

Pagesë

Një shumë parash e paguar ose procesi i pagesës

Paga

Një shumë fikse parash shpërblyese për punën e kryer një punonjës e cila zakonisht paguhet direkt në llogarinë e tij bankare çdo muaj

Overdraft

Një paradhënie bankare që banka e aprovon si limit kredie për përdorim në rast se llogaria juaj kalon vlerën 0

Online Marketing

Procesi i promovimit të një kompanie, brandi, produkti apo një sherbimi të caktuar nëpërmjet Internetit.

Ofertë

Termi I lidhur me furnizimin ose sigurimin e diçkaje

Njoftim në celular

Një mesazh automatik i cili dërgohet nga një aplikacion (BKT Smart) tek përdoruesi në momentin kur aplikacioni nuk është i hapur.

Menaxhimi i Marrdhënies me Klientin

Një sistem i menaxhimit të marrdhënies me klientin ndihmon bankën të ndërtojë marrëdhënie me klientët dhe të modernizojnë proçeset në mënyrë që ato të mund të rrisin shitjet, të përmirësojnë shërbimin ndaj klientit dhe të rrisin përfitimin.

Media e paguar

Marketingu i paguar, siç janë reklamat e kërkimit, reklamat në media sociale dhe format më tradicionale të reklamimit si reklamat dhe tabelat.

Marrja në Sigurim

Proçes që kryhet nga siguruesi ku vendoset nëse do të pranohet kërkesa për t’u siguruar, e nëse vendimi është pozitiv përcaktohen kushtet e sigurimit.

Marketingu i influencës

Një taktikë reklamimi që përfshin marketingun e produkteve/ shërbimeve të një biznesi duke përdorur figura të njohura publike.

Marketing

Marketingu eshte nje proces social dhe manaxherial nëpërmjet të cilit biznest përftojnë atë çka duan dhe kanë nevojë përmes krijimit, ofrimit dhe shkëmbimit të produkteve me vlerë me të tjerët.

Lojë Promocionale

Një lojë ku marrin pjesë disa klientë, në bazë të kushteve që plotësojnë, për të fituar një çmim ose disa çmime me vlera të ndryshme.

Llogari rrjedhëse

Një llogari e mbajtur në një bankë në të cilën mund të kryhesh lehtësisht veprime tërheqje, depozitime dhe transaksione të tjera pa njoftim paraprak duke ruajtur historikun e tyre

Llogari Kursimi

Janë tipe depozitash me elasticitet në kryerjen e veprimeve (depozitim apo tërheqje) me anë të të cilave përfiton edhe një interest modest

Llogari

Një marrëveshje me një bankë për të mbajtur paratë atje dhe për t'ju lejuar ti hiqni atëher kur ju nevojiten

Likuiditet

Shpejtësia dhe lehtësia me të cilën një aset apo aktiv mund të konvertohet në të holla pa humbje në vlerë.

LIBOR

London Interbank Offered Rate- Norma bazë e interesit e përdorur në huadhënien ndërmjet bankave në tregun ndërbankar të Londrës e cila përdoret edhe si një referencë për përcaktimin e normës së interesit për huatë e tjera.

Letra me vlerë

Instrument Financiar i cili njeh të drejtën e pronësisë apo të një borxhi si aksionet apo obligacionet

Letër Kredie

Një letër e lëshuar nga një bankë që i lejon personit që e ka atë për të marrë një hua të veçantë nga një bankë në një vend tjetër

Kushtet e Përgjithshme të Policës së Sigurimit

Në të gjitha rastet policat e sigurimit janë të shoqëruara me kushtet e përgjithshme, në vartësi të llojeve të risqeve që mbulojnë. Kushtet kanë forcën e ligjit për palët, të cilat rregullojnë gjithë marrëdhënien e tyre të sigurimit.

Kursime

Një shumë parash që mbani mënjëanë dhe nuk ju duhet përkohësisht ti shpenzoni ato

Kursi i Këmbimit

Çmimi i një monedhe i shprehur në njësi të një monedhe tjetër

Kthim

Vlerë e shtuar që rrjedhë nga shitja e aseteve të ndryshme

Krijimi i përmbajtjes

Procesi i krijimit të çdo lloj përmbajtjeje (imazhe, video, email, etj) të përdorur për qëllime marketingu.

Kredi e keqe

Një hua që nuk ka gjasa të paguhet

Komision

Është një çmim fiks i cili mbahet kundrejt një shërbim të ofruar

Kolateral

Një pronë apo një aset tjetër ekuivalent që pranohet nga kredidhënësi si garanci për shlyerjen e kredisë të marrë nga kredimarrësi.

Klient

Një klient është një person që ka një llogari bankare ose që është në një marrëdhënie me bankën duke disponuar dhe përdorur produkte dhe shërbime të tjera bankare.

Kërkesa për Dëmshpërblim nga Sigurimi

Kërkesë e bërë nga i siguruari për një dëmtim ose përfitim, sipas një police sigurimi brenda afateve të përcaktuara në policë.

Kasetë Sigurie

Një kuti e sigurtë me vendodhje në një bankë ku mund të mbani gjëra të çmueshme

Kartë Debiti

Një kartë e vogël plastike që mund të përdoret si një mjet pagese, paratë merren automatikisht nga llogaria juaj bankare

Karta e Kreditit

Karta nëpermjet të ciles kryejme transaksione duke perdorur fondet (limit kredie) që banka vendos në dispozicion

Kapital

Para dhe pasuri, sidomos një sasi e madhe që përdoren për fillimin e një biznesi të ri ose për tu investuar me qëllim shtimin e pasurisë

Kanale komunikimi

Mënyrat/mjetet e vëna në dispozicion për të komunikuar me bankën.

Investim

Procesi i vendosjes së disa të hollave ose burimeve në një ndërmarrje

Interesi i akumuluar

Shuma e fituar në periudhën aktuale të kontabilitetit, por do të merret në një periudhë pasuese.

Instagram

Platformë e mediave sociale me fokus vizual.

Inflacioni

Rasti ku kemi nje rritje të nivelit të përgjithshëm të çmimeve duke na sjellë në mundësinë e blerjes të një sasie më të vogël mallrash me të njëjtën sasi parash

IBAN

Numri nderkombetar I llogarise bankare

I Siguruar

Pala që ka siguruar risqet e tij nëpërmjet një policë sigurimi, me objekt humbje të mundshme pasurore dhe/ose jopasurore. Në disa raste i siguruari njihet dhe si policëmbajtës

Garantor

Është një person i cili garanton të paguajë borxhin e një huamarrësi në rast se huamarrësi nuk përmbush detyrimet e huasë.

Fushatë

Fushata është aktivite marketingu qëllimi i të cilës është të krijojë interes dhe ndërgjegjësim rreth produkteve dhe shërbimeve të bankës.

FOREX

(Foreign Exchange) I referohet tregut ndërkombëtar të këmbimeve valutore

Fonde

Një sasi parashë të vendosura mënjëanë për një qëllim të caktuar

Fitim

Procesi i fitimit të parave apo materialeve

Faturë

Një deklaratë që tregon një detyrim parashë për tu paguar kundrejt një të mire apo shërbimi të përfituar

Facebook

Rrjeti më i madh i mediave sociale dhe një platformë potenciale që i ofron çdo biznesi shumë mundësi për të bashkëvepruar direkt me audiencën e tyre.

EURIBOR

European Interbank Offered Rate: Norma e interesit e përdorur nga bankat kryesore Europiane kur ata japin hua njëra-tjetrës në monedhën euro

Email Marketing

Përmbajtja e marketingut që shperndahet përmes emailit. Këtu përfshihen emailet promovuese, emailet që promovojnë përmbajtjen dhe fushatat e për klientët e rinj dhe ekzistues.

Email

Është një mesazh që përmban tekst, skedarë, imazhe ose bashkangjitje të tjera që dërgohen mes përdoruesve të internetit.

E përvitshme

Është një produkt financiar I cili llogarit këste mujore kundrejt një investimi apo detyrimi

E ardhur

E gjithë shuma e të ardhura përpara bërjes të çdo tipi zbritjeje

Divident

Fitimet e një korporate të cilat shpërndahen për aksionarët e saj

Detyrime

Përgjegjësia e një personi, biznesi apo organizate për të paguar ose për të hequr dorë nga diçka me vlerë kundrejt dikujt tjetër

Depozitë Bankare

Fonde të cilat depozitohen nga individ apo biznese në një instuticion bankar për një periudhë të caktuar kohe me qëllim ruajtjen dhe përfitimin e interesave

Dëmshpërblim nga Sigurimi

Është shuma për të cilën siguruesi i detyrohet të siguruarit, përfituesit apo çdo pale të tretë të dëmtuar, e cila rrjedh si e drejtë nga një kontratë sigurimi apo veprimtari sigurimi.

Deflacioni

Deflacioni është rënia e përgjithshme e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve përgjatë një periudhe kohe

Çmimi

Raporti i këmbimit të mallrave të ndryshme, i matur në njësi monetare.

Çek

Një dokument vërtetues i lëshuar për pagimin e pagave ose shpërblimeve

Cash

Paraja fizike që ne shohim dhe prekim

Buxhet

Një buxhet është një parashikim i të ardhurave dhe shpenzimeve gjatë një periudhe të caktuar të ardhshme kohore zakonisht për një vit. Buxhetet mund të parashikohen për individë, biznese, qeveri etj.

Broker Sigurimesh

Është personi fizik/juridik i licensuar nga Autoriteti për të ushtruar veprimtarinë e ndërmjetësimit në sigurime mes klientit dhe Shoqërisë së Sigurimit.

Broker

Është një individ ose firmë kundrejt të cilit paguhet një tarifë ose komision për ekzekutimin e një urdhri blerjeje dhe shitjeje të paraqitur nga një investitor, ose që vepron si agjent për një klient kundrejt një komision për shërbimet e tij.

Borxh

Situata e pasjes së një detyrimi, veçanërisht në formën e parave

Bono Thesari

Detyrim borxhi i negociueshëm i emetuar nga Ministria e Financave me qëllim mbështetjen e shpenzimeve qeveritare me një afat maksimal 1 vjeçar

Blog

Një platformë online e cila përdoret për publikimin e përmbajtjes së shkruar, mundëson vlerë për vizitorët dhe përmirëson SEO-n e faqes së internetit.

Blerje

Akti i marrjes ose procesi i fillimit të të përvetësurit të diçkaje në këmbim të parave

Biznes

Aktiviteti i prodhimit, blerjes dhe shitjes të të mirave ose shërbimeve

Bilanc

Është një pasqyrë financiare që raporton aktivet, detyrimet dhe kapitalin e aksionerëve të një kompanie në një moment specifik kohe, dhe ofron një bazë llogaritje të normave të kthimit dhe vlerësimin e strukturës së kapitalit të saj.

Baza e të Dhënave

Një depo informacioni e organizuar në mënyrë sistematike që lejon tërheqjen, ndryshimin dhe analizimin e lehtë të të dhënave.

Barrë siguruese

Vendosja e pasurisë si garanci për shlyerjen e një huaje

Bank

Një organizatë ku njerëzit dhe bizneset mund të investojnë ose të huazojnë para, ti këmbejnë ato etj.

Audit

Është një ekzaminim objektiv dhe vlerësim i pasqyrave financiare të një organizate për të siguruar që evidencat janë të sakta në lidhje me transaksionet e kryera.

Ankesë

Shprehja e një pakënaqësie, pohimi mbi mospëlqyeshmërinë e një produkti apo shërbimi që BKT ofron, një pretendim kundër një produkti apo shërbimi të përfituar të dërguar nëpërmjet kanaleve të mundësuara, në një situatë konkrete e cila mund të verifikohet.

Analitika e marketingut

Platformat me të dhënave të marketingut online që ndihmojnë marketerët të ndjekin dhe analizojnë rezultatet e reklamave.

Amortizimi

Është një teknikë e kontabilitetit e përdorur për të ulur vlerën e kostos së jetës në mënyrë graduale së një aktivi me një plan fix

Aktiv

Diçka me vlerë që i përket një personi ose organizate që mund të përdoret për pagesën e detyrimeve

Aksioner

Një person I cili zotëron aksionet e një kompania dhe si rrjedhim duke marrë të drejtën të marrë vendime për këtë kompani si edhe të përfitoj nga të ardhurat që rrjedhin nga biznesi kësaj kompanie