Llogari Kursimi

Llogari Kursimi

Kjo kategori siguron avantazhet e Depozitës me Afat dhe Llogarisë Rrjedhëse në një produkt të vetëm:

 • Interes më të lartë se llogaria rrjedhëse
 • Fleksibilitet më të lartë se depozita me afat

BKT ofron Llogari Kursimi për të gjithë klientët e saj individë.
Ju mund të depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë që dëshironi vetëm duke respektuar vlerën minimale të llogarisë 1,500 lekë, 15 EUR/USD/GBP. Gjithashtu ju përfitoni interesin e llogarisë në fund të çdo tremujori.

Bazuar në ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozita në BKT sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave - www.asd.gov.al

Rrisni çdo ditë vlerën e kursimeve tuaja me BKT, për të arritur qëllimet tuaja më shpejt!

Pse të kursejmë?

 • Kursejmë për shkollim
 • Kursejmë për pushime
 • Kursejmë për sigurime private
 • Kursejmë për pension shtesë
 • Kursejmë për përmirësim jetese   
 • Kursejmë për kontrolle mjeksore
 • Kursejmë për shpenzime të paparashikuara
 

Si kursejmë?

 • Duke kaluar përfitimet mujore
 • Duke depozituar shuma të vogla në çdo moment
 • Duke lidhur një pagesë periodike me llogarinë e pagës
 • Duke pritur transferta
 • Duke grumbulluar interesat e kontratës së depozitës
 • Duke kursyer balancat e fundit të muajit  

Hapja

Mund të kryhet në çdo moment në të gjithë rrjetin e Degëve të BKT, Dega Internet ose BKT Smart

Monedha e hapjes: Lekë, Euro, Dollar dhe Paund

Përfiton çdo individ, pa kufizim moshe, vetëm duke paraqitur dokumentin e vlefhëm të identifikimit 

Cdo individ nën moshën 18 vjeç në prani të përfaqësuesit ligjor duke paraqitur dokumentat e identifikimit dhe çertificatë familjare  

Kreditimi

Kreditimet në llogari janë të palimituara.

Në llogarinë e kursimit mund të kryhen depozitime në çdo moment nga çdo person i interesuar dhe të priten transferta në shuma nga më të ndryshmet. 

Pagesa periodike e bën më të thjeshtë kursimin. Nëpërmjet një llogarie rrjedhëse mbajtësi i llogarisë përcakton vetë shumën fikse dhe periodicitetin që kërkon të kalohet automatikisht në llogarinë e kursimit.

Interesi

Sa më e lartë shuma që mbani gjendje në llogari aq më i lartë shuma e interesit që do të përfitoni. 

Ju jeni gjithnjë fitues sepse interesi juaj nuk humbet edhe po të kryeni tërheqje nga llogaria e kursimit. 

Interesi llogaritet mbi gjendjen ditore dhe përfitohet në fund të çdo tremujori. 

Banka është e detyruar me ligj të mbajë tatim në burim mbi interesin bankar të miratuar me ligj dhe të aplikueshëm në momentin e përfitimit të interesit nga klienti.

Për më shumë informacion

Drejtohuni në degën BKT më afër jush ose kontaktoni Call Center në numrin +355 4 22 66 288

Bazuar në ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozita në BKT sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave - www.asd.gov.al