Politika e Informimit

Qëllimi i Politikës

Kjo Politikë e Informimit dhe Transparencës e përgatitur në përputhje me Ligjin “Mbi Bankat në Republikën e Shqipërise”, Rregulloren “Mbi transparencën për bankingun, produktet financiare dhe shërbimet” të Bankës së Shqipërise dhe legjislacionit në përgjithësi, synon të sigurojë informacion korrekt, të saktë, të plotë, lehtësisht të arritshëm dhe të kuptueshëm për aksionarët e Bankës, investitorët dhe të gjithë përfituesit e tjerë duke përfshirë publikun, dhe është në përputhje të plotë me praktikat më të mira të qeverisjes së korporatës.