Fito një “iPhone 12”

Fito një “iPhone 12”

Fito një “iPhone 12”

Klienti që kryen të paktën 1 transaksion në muaj gjatë 4 muajve te fundit, nëpërmjet aplikacionit BKT Smart ku shuma minimale e transaksionit është jo më pak se 1,000 Lek/10 EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF).

Të gjithë klientët të cilët plotësojnë kriteret e mësipërme, duhet të jenë klient aktiv në ditën e fundit të përcaktuar për hedhjen e lojës promocionale dhe do të përfshihen në lojë. Listat e klientëve që plotësojnë kriteret do të mblidhen brenda 4 muajve (kalendarik), dhe nga listat e gjeneruara do të përzgjidhet një (1) fitues në çdo 4 muaj respektivisht: Maj 2021, Shtator 2021 dhe Janar 2022.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të përjashtohen nga ky çmim.

*Fituesit e aparateve "iPhone 12" do të përjashtohen nga loja promocionale në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale).