Transaksionet

Llogaritë

 1. Llogaritë e Mia
 2. Hapje Llogarie

Kursimet

 1. Kursimet e Mia
 2. Hapje Llogarie Kursimi

Depozitat

 1. Depozitat e Mia
 2. Hapje e një Depozite
 3. Mbyllje Depozite

Kreditë

 1. Kreditë e Mia

Transfertat

 1. Mes Llogarive të Mia
 2. Brenda BKT
 3. Brenda Vendit
 4. Transferta Ndërkombëtare Transferta në nisje online
 5. Historiku i Transfertave
 6. Transfertat e regjistruara

Kartat e Kreditit

 1. Kartat e Mia
 2. Paguaj Kartat e Mia
 3. Paguaj Kartë Tjetër
 4. Ndarje me këste
 5. Tërheqje nga Karta
 6. Aplikim për Kartë
 7. Limiti në Internet

Kartat e Debitit

 1. 1. Kartat e Mia
 2. 2. Lidhja me Llogaritë
 3. Aplikim për kartë debiti

Investimet

 1. Këmbimi Valutor
 2. Kursi i Këmbimit
 3. Bonot e Mia të Thesarit

Faturat

 1. Autorizimet
 2. Faturat me Autorizime
 3. Pagesë Fature
 4. Faturat e Paguara

Pagesat

 1. Pay TV
 2. Rimbushje Celulari
 3. Doganat
 4. Edukimi
 5. Gjobat e Trafikut
 6. Pagesë Tatimi- Takse

Informacione

 1. Njoftime në BKT Smart
 2. Informacion Kontakti
 3. Informacion Personal
 4. Deklarata e të Ardhurave

Mbi Sigurine

 1. Ndryshim Fjalëkalimi
 2. Pulla Digitale
 3. Limitet e Veprimeve
 4. Kufizim Llogarie