Fito një "iPhone 11"

Fito një “iPhone 11”

Fito një “iPhone 11”

Rregjistrohu tani në aplikacionin bankar BKT Smart ose kryej të paktën 4 transaksione gjatë 4 muajve dhe automatikisht bëhesh pjesë e lojës për të fituar 1 “iPhone 11”. Transaksionet pjesë e këtij çmimi do të jenë:

  1. Hyrja e parë në BKT Smart dhe/ose
  2. 4 ose më shumë transaksione gjatë 4 muajve nëpërmjet aplikacionit BKT Smart, të dedikuar për këtë qëllim me shumën minimale debituese 1,000 Lek/10 EUR, USD GBP, CAD, AUD, CHF.

Të gjithë klientët të cilët plotësojnë kriteret e mësipërme, duhet të jenë klient aktiv në ditën e fundit të përcaktuar për hedhjen e lojës promocionale dhe do të përfshihen në lojë. Listat e klientëve që plotësojnë kriteret do të mblidhen brenda 4 muajve (kalendarik), dhe nga listat e gjeneruara do të përzgjidhet një (1) fitues në çdo 4 muaj respektivisht: Maj 2020, Shtator 2020 dhe Janar 2021.
Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të përjashtohen nga ky çmim.
 
*Fituesit e aparateve "iPhone 11" do të përjashtohen nga loja promocionale në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale).