Fito Një “Iphone”

​Fito Një “Iphone”

Regjistrohu tani ne aplikacionin banker BKT Smart ose kryej te pakten nje transaksion gjate 3 muajve dhe ne do tju bejme pjese e shorteut per te fituar 1 Iphone. Transaksionet pjesë e ketij cmimi do të jenë:

  1. Hyrja e parë në BKT Smart  dhe/ose
  2. Transaksioni i pare që kryhet nëpërmjet aplikacionit të dedikuar për këtë qëllim Mobile Banking  me shumen minimale debituese  500 Lek / 5 EUR, USD ....

Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda 3 muajve (kalendarik), dhe nga biletat e gjeneruara do të përzgjidhen një (1) fitues në cdo 3 muaj respektivisht: Prill, Korrik, Tetor 2017 dhe Janar 2018.

Fituesit e Aparateve (telefon ose tablet) do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim nese e kanë fituar njëherë këtë çmim.