Fito Një Smart TV

Fito një Smart TV dhe Kontrate 6 Mujore IPTV

Ky cmim do të përzgjidhet nga grupi i klienteve pagamarres ekzistues ose pagamarrers te rinj qe marrin pagen ne BKT dhe:

  1. Kanë kartë krediti aktive,
  2. Kanë overdraft (paradhenie bankare) aktiv, si dhe
  3. Janë përdorues të e-banking ose mobile banking.

Çdo rimbushje që kryhet nëpërmjet këtyre kanaleve do të gjenerojë një "biletë" pjesëmarrëse në llotari. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda tre muajve (kalendarik), dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues ne cdo 3 mujor respektivisht: Shkurt, Maj, Gusht dhe Nëntor 2017.

Lista e vlefshme e klienteve që përmbushin këto kritere do të përgatitet në fund të cdo tremujori. Cdo klient do të ketë një bilete pjesmarrje. Nga biletat e gjeneruara nga kjo listë do të përzgjidhet një (1) fitues në cdo 3 mujor respektivisht: Prill, Korrik, Tetor 2017 dhe Janar 2018