Transferta Ndërkombëtare Online

Transferta Ndërkombëtare Online - Fito 3,000 Lekë në Llogarinë e Kursimit

Ky çmim ofron 3,000 Lekë në Llogarinë e Kursimit për Transfertat Ndërkombëtare të cilat do te kryhen nëpërmjet:

  •  E-banking

Bileta fituese do të perfitojë 3,000 Lekë në llogarinë e kursimit për transfertë të ekzekutuar me sukses. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës së përcaktuar për hedhjen e llotarisë, dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhen tre (3) fitues në çdo llotari të hedhur respektivisht: Mars 2019, Korrik 2019 dhe Nëntor 2019.

Transfertat e kryera nga stafi i bankës do të jenë pjesëmarrëse në llotari si të gjithë klientët e tjerë individ.

Të gjithë fituesit janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat në burim. Çmimeve të mësipërme ju është zbritur tatimi në burim.