Çmimi Iphone 15

Fito një iPhone 15!

Fito një iPhone 15!

Në këtë lojë promocionale përfshihen klientët që kryejnë të paktën 1 transaksion nëpërmjet aplikacionit BKT Smart përgjatë 4 muajve të fundit, ku vlera minimale e transaksionit është 2,000 Lekë / (20 EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF).

Në mënyrë që të përfshihen, të gjithë klientët të cilët plotësojnë kriteret e mësipërme, klienti duhet të jenë aktivë në ditën e përcaktuar për hedhjen e lojës promocionale. Klient aktiv ne BKT Smart është ai klient që është loguar të paktën 1 (një) herë në aplikcion gjatë 3 muajve të fundit.

Listat e klientëve që plotësojnë kriteret do të mblidhen për çdo periudhë 4-mujore (kalendarike) dhe nga listat e gjeneruara, do të përzgjidhet një (1) fitues për çdo periudhë të konsideruar, respektivisht në: Mars 2024, Korrik 2024 dhe Nëntor 2024.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të përjashtohen nga ky çmim.

Fituesit e këtij çmimi do të përjashtohen nga loja promocionale në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale).