Çmimi Scooter Xiaomi

Fito një “Xiaomi Mi Electric Scooter Essential”

Fito një “Xiaomi Mi Electric Scooter Essential”

Ky çmim ofrohet për të gjitha pagesat e kryera ndaj doganës, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, taksave të bashkisë Tiranë, edukimi dhe pagesa ndaj thesarit përmes kanaleve online.

Për çdo pagesë të kryer ndaj doganës, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, taksave të bashkisë Tiranë, edukimi dhe pagesa ndaj thesarit përmes kanaleve online gjenerohet një biletë pjesëmarrëse në lojë.Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës promocionale, dhe nga “biletat” e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues në çdo lojë të hedhur respektivisht: Maj 2022, dhe Shtator 2022.

Klienti që do të shpallet fitues do të përfitojë një “Xiaomi Mi Electric Scooter Essential”.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të përjashtohen nga ky çmim.

* Fituesit e Xiaomi Mi Electric Scooter Essential do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale).